O uhlíkové neutralitě

Naše firma má téma ekologie pevně zakotveno ve své dlouhodobé strategii. Velkým zdrojem inspirace pro nás bylo členství v evropské obalové asociaci PackSynergy. Sledování trendů na vyspělých zahraničních trzích nám totiž na jedné straně umožňuje na domácí trh přinášet nápaditá obalová řešení, současně je pro nás ovšem tou největší inspirací v oblasti udržitelnosti.

ekologicka stopa2
1993
Založení Servisbalu
Vývoj ekologických obalů, které získaly řadu ocenění
ekologicka stopa2
2005

Vstup do mezinárodní obalové
asociace PackSynergy

ekologicka stopa2
2009

Norma ČSN EN ISO 14001:2016
aktivní přístup k ochraně
životního prostředí

ekologicka stopa2
2020

Výpočet uhlíkové stopy
dle metodiky PackSynergy,
podpora ekologických projektů

ekologicka stopa2
2022

Spolupráce s ClimatePartner,
uhlíková neutralita, kompenzace
uhlíkové stopy

ekologicka stopa2
1993
Založení Servisbalu
Vývoj ekologických obalů, které získaly řadu ocenění
ekologicka stopa2
2005

Vstup do mezinárodní obalové
asociace PackSynergy

ekologicka stopa2
2009

Norma ČSN EN ISO 14001:2016
aktivní přístup k ochraně
životního prostředí

ekologicka stopa2
2020

Výpočet uhlíkové stopy
dle metodiky PackSynergy,
podpora ekologických projektů

ekologicka stopa2
2022

Spolupráce s ClimatePartner,
uhlíková neutralita, kompenzace
uhlíkové stopy

Ochrana klimatu je pro nás důležitá

Jedním z cílů bylo nechat si vyčíslit uhlíkovou stopu a následně se zapojit do její kompenzace prostřednictvím investic do projektů na ochranu klimatu jak v zahraničí, tak i domácí půdě.

Data z obrázku níže pochází z období 09/2022 – 09/2023.

neutral 2
climatpartner blue
SERVISBAL OBALY s.r.o.
carbon neutral company
09/2022 – 09/2023
712 790 kg CO2
je kompenzovaných
Podporujeme projekt
na ochranu klimatu
climatpartner blue
712 790 kg CO2
je kompenzovaných
Podporujeme projekt
na ochranu klimatu
Rectangle 11

Uhlíková stopa a mezinárodní úmluvy

Výpočet uhlíkové stopy a její následná kompenzace je jedním ze způsobů, jak dostát závazkům v mezinárodní úmluvě, kterou je Pařížská dohoda o změně klimatu (mezinárodní smlouva k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách).

Důležité cíle této dohody jsou:
Tato úmluva přímo navazuje na tzv. Kjótský protokol, ve kterém byly definované relevantní skleníkové plyny. Každý skleníkový plyn má jiný vliv na globální změnu klimatu a může v atmosféře přetrvávat různě dlouhou dobu. Pro snazší srovnání byly tyto látky přepočítány na tzv. ekvivalenty CO2. Pokud se tedy uvádí množství emisí CO2, zahrnují se do něj všechny skleníkové plyny.

CO2 neutral

climatepartner

09/2022-09/2023

Spolupráce s certifikovanou společností

Již během roku 2021 jsme navázali spolupráci se společností ClimatePartner,
která nám pomohla výši uhlíkové stopy stanovit.

Výpočet uhlíkové stopy ovlivňuje mnoho faktorů, které do něj vstupují. Rok 2020 byl do značné míry poznamenán pandemií koronaviru, omezením pohybu lidí a s tím související nižší spotřebou pohonných hmot u služebních vozidel, což se na výpočtu podepsalo.

V r. 2022 jsme se zapojili do kompenzace vyprodukované uhlíkové stopy za rok 2021 částečným financováním konkrétního projektu na ochranu klimatu. Díky tomuto projektu se ročně vyprodukuje o přibližně 652 150 t CO2 méně. (Toto číslo zahrnuje příspěvek Servisbalu a mnoha dalších přispěvatelů).

Projekty uhlíkové kompenzace přispívají k eliminaci skleníkových plynů nebo předcházení jejich průniku do atmosféry. Jedná se např. o projekty na ochranu zeleně a zalesňování nebo budování obnovitelných zdrojů energie. Mimo to takové projekty přispívají k udržitelnému rozvoji v zemích jejich realizace (např. zajištěním dodávek čisté pitné vody či rozvojem infrastruktury). Dochází tím také ke vzniku pracovních příležitostí v daných regionech.

Jaké kroky tedy přesně podnikáme?

Výpočet emisí uhlíku
Vypočítali jsme svoji podnikovou uhlíkovou stopu. Zahrnuje emise z různých zdrojů, které využíváme v provozu. Do výsledku se započítává mnoho faktorů – např. typ a spotřeba pohonných hmot služebních vozidel, způsob a spotřeba energií na vytápění či chlazení jednotlivých firemních objektů, spotřeba kancelářského papíru, spotřeba vody, nákup elektrických zařízení. Započítává se i množství a druh vyprodukovaného odpadu (v tomto směru se uhlíková stopa snižuje díky zodpovědnému třídění), počet dní, které zaměstnanci strávili na home office a mnoho dalšího.
Předcházení a snižovaní emisí

Díky výpočtu emisí CO2 víme, na které oblasti se při snaze jejich snižování zaměřit. V současné době mimo jiné masivně investujeme do projektů zajišťujících energetické úspory (LED světla, solární panely, alternativní způsoby vytápění).


Naše společnost si také nastavila environmentální cíle, díky kterým pravidelně sledujeme a snižujeme spotřebu stretch folií ve skladu i ve výrobě a kancelářského papíru.
Klíčový význam v tomto směru má chování jednotlivce, které podstatně ovlivňuje množství vyprodukovaných emisí v celkovém měřítku.
Proto s našimi zaměstnanci komunikujeme důležitost a smysluplnost opatření v rámci udržitelnosti a úspor.

Uhlíková kompenzace
Některým emisím prozatím předcházet nelze. Kompenzujeme je tedy podporou projektu z portfolia společnosti ClimatePartner.

Jedná se o nejvyšší stupeň závazku ke klimatické neutralitě. Důležitá je pro nás z dlouhodobého hlediska i podpora ochrany krajiny a životního prostředí v našem kraji, proto jsme se rozhodli investovat i do místních regionálních projektů. Ty nám pomáhají vybírat naši zaměstnanci prostřednictvím rady zaměstnanců.
Otevřená komunikace vně firmy
V rámci podpory projektu na ochranu klimatu jsme získali označení “klimaticky neutrální společnost”. Máme přiděleno identifikační číslo, díky kterému lze dohledat informace o daném projektu.

Ukázka z praxe

Fixační proložka do gitterboxů

Úsporné balení tlumičů

Nové konstrukční řešení fixační proložky, díky které lze najednou přepravit dvojnásobné množství tlumičů a redukovat emise CO2.
tlumice inovativni prolozka 1
Čtěte dál

Kritéria udržitelného obalu

Jaké vlastnosti musí mít obal, aby byl ekologicky udržitelný? V Servisbalu máme jasno. Produkujeme obaly, které splňují 6 základních kritérií udržitelnosti.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.

Dny otevřených dveří

Automatizace
a stroje v balení

Srdečně Vás zveme!
Co Vás čeká?