Kritéria
udržitelného obalu

horcicka2

„Problém, který́ se týká obalů, potažmo ale i celého našeho způsobu života, je, že do ceny produktu, kterou platíme, nejsou nikdy započteny veškeré náklady na jeho výrobu. Dokáže snad někdo do cen započítat cenu zpustošené krajiny, která zbude po vydrancování přírodních zdrojů? Jsme schopni určit, jaká část ceny zboží zaplatí zhoršenou kvalitu života lidí na druhé straně světa po následujících několik generací? Pokrývá recyklační poplatek u zboží dlouhodobé spotřeby skutečně veškeré náklady na znovuzpracování už nepoužitelného kusu?

A myslíte, že je do něj započtena cena likvidace ekologických katastrof a trvalé odstranění nerecyklovatelných zbytků z ekosystému? Najít odpovědi na tyto otázky je velmi těžké. A nezůstat jen u odpovědí, ale hledat i konkrétní řešení, je ještě těžší. Servisbal ovšem rozhodně chce takové odpovědi hledat a taková řešení nabízet.“
Ing. Lukáš J. Horčička, ředitel společnosti

Rectangle 12
horcicka2
Na pozadí celé této naší velké snahy jsme se zároveň rozhodli interně definovat, jaké druhy obalů vlastně považujeme za udržitelné. Obvyklou ekologickou triádu „reduce, re-use, recycle“, z níž i my vycházíme, jsme si dovolili mírně rozšířit.

Jaká je tedy cesta k udržitelnému obalu?

lehke

1. Lehký a s odpovídajícími rozměry

tak, aby zákazník spolu se zbožím nebalil vzduch a zároveň zbytečně nezvyšoval celkovou hmotnost balení.
Opakovane pouzitelny2

2. Opakovaně použitelný

Více cyklů použití obalu = menší uhlíková stopa.

receklovany3
3. Recyklovaný

tak, aby maximálně odpovídal principům cirkulární ekonomiky.

4
4. Recyklovatelný

a to ideálně opakovaně.

5 2
5. Jednodruhový

tak, aby všechny části obalu byly z jednoho materiálu.

inovativni
6. Inovativně vyrobený
tak, aby daný výrobek skutečně odpovídal současnému stavu vědeckého poznání, zbytečně nevyužíval překonané materiály s vysokou uhlíkovou stopou a snadno se používal.

Pokud vám až nápadně připadá, že naše obalové portfolio výše uvedená kritéria beze zbytku naplňuje, věřte, že to není náhoda, 
ale výsledek dlouhodobé práce.

Čtěte dál

5 zásad ekologického balení

Využívání obalu v praxi rozhoduje o jeho udržitelnosti stejnou měrou, jako samotný obal. Definovali jsme a řídíme se 5 základními postupy.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.