Nejčastější dotazy

Jsme rádi, že vám téma ekologie není lhostejné. Nabízíme souhrn nejčastějších dotazů, které nám zákazníci pokládají a na které jsme se snažili co nejsrozumitelněji odpovědět.

Nejčastější dotazy

Tím, že se cíleně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem. 

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma si můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí.
Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány. 

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.

Jednoduše řečeno ano, pokud při své podnikatelské činnosti používáte obaly. Přesněji řečeno uvádíte na trh nebo do oběhu obaly nebo obalové prostředky.

Příklad 1: E-shop, který odesílá své zboží v kartonových krabicích. Do EKO-KOMU spadá krabice a další použitý obalový materiál např. tedy lepicí pásky, bublinkové fólie, adresní obálky apod.

Příklad 2: Výrobní firma, která balí své produkty do nevratných kartonových boxů a fólie Do ekokomu spadá box, stretch fólie a další obalové materiály, např. vázací pásky, spony apod.

Zároveň ale musí být celkové množství obalů uvedených na trh vaší firmou překročit 300 kg a zároveň Váš roční obrat firmy překročit 25 mil Kč. Pak musíte plnit povinnosti uvedené v
§ 10 až 15 zákona o obalech. 

Našim zákazníkům rádi poskytneme informace, které jsou potřebné pro vyplnění čtvrtletního výkazu pro EKO-KOM.

Konkrétně se jedná o:
· hmotnost obalu
· materiálové složení, podle jednotlivých kategorií ve výkazu
· % recyklátu, který je obsažen ve výrobku či produktu
· množství, které od nás za daný kvartál odebrali

Pro bližší informace nás kontaktujte: 
e-mail: linhartova@servisbal.cz

EKO-KOM, dobré vědět

 • Omezit objem těžkých kovů a nebezpečných látek v obalech.
 • Minimalizovat objem a hmotnost obalu při dodržení požadavků kladených na balený výrobek.
 • Předložit technickou dokumentaci prokazující splnění povinností stanovených v § 3 a 4 kontrolním orgánům a průkazně informovat své odběratele.
 • Zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu v míře stanovené v příloze č. 3 zákona o obalech.
 • Podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
 • Vést evidenci obalů uvedených na trh nebo do oběhu.

Obalový prostředek je výrobek, z něhož je obal přímo vyroben.
Hlavní povinnosti vyplývající ze zákona o obalech (§10 – 15) se vztahují k obalům (zkompletované obalové prostředky, které jsou naplněny výrobkem).
To znamená, že například výrobce nebo importér obalových prostředků nemá povinnosti (§10 – 15) k těmto obalovým prostředkům („prázdným obalům“).
Obrazek3

Pokud při své podnikatelské činnosti uvádíte obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu, musíte splnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů.

V současné době již zákon o obalech upravuje problematiku plnění povinností u osob, které mají minimální produkci obalů. Pokud vaše firma splňuje dvě podmínky uvedené v § 15 a zákona o obalech tzn., že celkové množství obalů uvedených na trh vaší firmou nepřekročí 300 kg a zároveň roční obrat firmy nepřekročí 25 mil Kč, nemusí plnit povinnosti uvedené v § 10 až 15. Jedná se o povinnosti zpětného odběru, využití, evidence a povinnost podat návrh na zápis do seznamu osob. Při případné kontrole musíte byt schopni prokázat splnění uvedených podmínek. V opačném případě na vás bude kontrolní orgán pohlížet jako na osobu, která měla v daném období veškeré povinnosti.

Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele. Obaly jsou dále rozděleny na tři skupiny.

 • prodejní – v místě nákupu tvoří prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele
 • skupinové – v místě nákupu tvoří skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a můžou být z výrobku odstraněny, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti
 • přepravní – mají usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození. Příloha č. 1 zákona o obalech obsahuje kritéria a  názorné příklady, které pojem obal dále upřesňují

Ano, tuto evidenci jsou povinni vést všichni, kdo uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu. Za porušení této povinnosti může být uložena pokuta až do výše 1.000.000,-Kč.

Povinnost zpětného odběru znamená, že vaše společnost musí zajistit, aby spotřebitel mohl bezplatně, bez dodatečných nákladů pro něj a bez omezení vrátit použitý obal. (Nelze tedy požadovat za vrácený obal úhradu, nebo požadovat jeho zaslání poštou či dodání do místa výroby). Přitom je nutno dbát na dostatečnou četnost sběrných míst a na jejich dostupnost.

Zákon umožňuje splnění těchto povinností třemi způsoby:

 1. Můžete povinnosti plnit sami – jako individuální subjekt samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady.
 2. Přenesete povinnosti na jinou osobu, které prodáváte balené výrobky.
 3. Uzavřete Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti za předpokladu dodržování určitých podmínek.

——————–

1) Jako individuální subjekt musíte samostatně:

 • zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, vedeného MŽP a zaplatit evidenční poplatek,
 • vytvořit vlastní systém sběru ve všech oblastech distribuce vašich výrobků,
 • odebírat obaly od všech spotřebitelů, kteří tento systém budou využívat,
 • zajistit využívání takto sebraných obalů, být schopni prokázat úřadům, jaké množství obalů jste uvedli na trh nebo do oběhu,
 • doložit množství zpětně odebraných obalů a být schopni prokázat, že jste zajistili využití a recyklaci v požadované míře, kterou stanoví zákon o obalech.

2) Při přenesení povinností je nutno:

 • zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, vedeného MŽP a zaplatit evidenční poplatek,
 • do obchodních smluv, na jejichž základě převádíte vlastnické právo k obalům a baleným výrobkům svým odběratelům, zapracovat a jasně deklarovat toto přenesení povinností vyplývajících ze zákona o obalech na vašeho odběratele spolu s převedením vlastnického práva k obalu,
 • vést evidenci obalů dle zákona a být schopen doložit případné kontrole smluvní přenášení povinností na odběratele, který jejich plnění zajišťuje.

3) Klienti autorizované obalové společnosti EKO‑KOM, a.s.:

 • musí mít platné Osvědčení o zapojení do systému EKO‑KOM,
 • musí plnit podmínky sdruženého plnění, což zahrnuje zejména poskytování údajů o množství obalů uvedených na trh a úhradu Odměny za zajištění povinností zpětného odběru a využití a úhradu Poplatku za zapsání do seznamu povinných osob; tyto podmínky jsou stanoveny Smlouvou o sdruženém plnění uzavírané při zapojení do systému EKO‑KOM,
 • nemusí individuálně podávat návrh na zápis do seznamu povinných osob, sami platit evidenční poplatek dle § 30 zákona o obalech, sami fyzicky nakládat s obaly, neboť tyto povinnosti za všechny své členy přebírá autorizovaná obalová společnost.

EKO-KOM na základě smluv finančně podporuje zejména systémy nakládání s odpady v obcích a realizuje další programy na podporu využívání obalů a optimalizace jejich sběru. Úspěšně se rozvíjí také spolupráce se svozovými společnostmi a úpravci odpadů. S obcemi společnost EKO-KOM spolupracuje tak, aby místní systém nakládání s odpady umožňoval spotřebitelům odložit použité obaly do systému sběru, třídění a využití komunálního odpadu.

Zákonnou odpovědnost mají osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly. Odpovědnost začíná kompletací obalu (uzavřením, polepením etiketou apod.) nebo dovozem obalu a přenáší se celým obchodním řetězcem, tzn. od naplnění obalu přes distribuci až po prodej spotřebiteli. Všechny zúčastněné osoby, ať firmy, které obal plní, dovozci, distributoři nebo maloobchodníci musejí splnit svou povinnost využití obalu sami nebo zapojením se do systému. V otázce, zda je odpovědný výrobce budoucích obalů, je třeba se zamyslet. Dle ustanovení zákona 477/2001 Sb., o obalech se v této fázi jedná o obalové prostředky, na které se však povinnost využití nevztahuje. Je třeba brát také v úvahu stanoviska Ministerstva životního prostředí, která hovoří o vzniku obalu v momentě, kdy je naplněn, uzavřen nebo se stane součástí prodejní jednotky nebo skupiny prodejních jednotek nebo usnadní manipulaci s nimi.

Poplatky společnosti EKO-KOM, a.s. jsou řádově nižší než ty, které jsou účtovány například ve známém duálním systému zavedeném např. v Německu, kde průmysl vytvořil vlastní systém sběru a využívání odpadů nezávislý na obecním systému sběru odpadů. Vzhledem k odlišnému ekonomickému prostředí jsou také nižší než u systémů (byť oproti duálnímu systému efektivnějších), provozovaných v západní Evropě na principu tzv. integrovaného odpadového hospodářství. Tento princip přímé spolupráce průmyslu a obcí při nakládání s odpady uplatňuje i EKO-KOM, a.s.. V současné době patří poplatky systému EKO-KOM k nejnižším v Evropě.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů, nápadů a připomínek nás můžete kontaktovat na uvedené e-mailové adrese.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt“, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.