Connecting packaging and ecology

Ecology is a fundamental principle of our business.
That’s why we have green in our company logo.
We preferably supply the market with recyclable corrugated cardboard packaging.
The overall record of our activities is positive for nature.

Three decades of packaging sustainability

Ecology has been running through our veins since Servisbal was founded 30 years ago. This is demonstrated by the number of environmental projects we carry out.

Three decades of packaging sustainability

Ecology has been running through our veins since Servisbal was founded 30 years ago. This is demonstrated by the number of environmental projects we carry out.

Faith in corrugated cardboard

We promised to create the packaging with corrugated cardboard.
It is great to work with and meets strict environmental requirements.

Faith in corrugated cardboard

We promised to create the packaging with corrugated cardboard. It is great to work with and meets strict environmental requirements.

We are a carbon neutral company

Climate change is a scientifically proven reality. It is up to each person and company to decide how serious the outcome will be. That’s why we reduce our carbon footprint and support projects that release less CO2 into the atmosphere. However, we do not forget about local environmental projects.

Criteria of sustainable packaging

What properties does packaging need to have to be environmentally sustainable? We’re clear at Servisbal. We produce packaging that meets basic sustainability criteria.

5 principles of eco-friendly packaging

The use of packaging in practice determines its sustainability as much as the packaging itself. We have defined and follow 5 basic procedures.

Frequently asked questions

We are glad that you are not indifferent to the topic of ecology. Here is a summary of the most frequent questions that our customers ask us, which we have tried to answer as clearly as possible.

By being active in environmental activities (e.g. waste sorting), you are helping the environment. You are increasing the chances of the present and future generations to live in comfortable conditions.

In addition, non-compliance with certain environmental principles is subject to sanctions due to non-compliance with applicable legislative standards.

The carbon footprint is the sum of released greenhouse gases expressed in CO2 equivalents. This measure can be applied to all activities and products. It can refer to an individual, a product or an event.

Efforts to reduce the carbon footprint can be made by a company as part of company projects, and they do not necessarily have to be certified projects. For example, only a local “mini-project” will help, such as garbage collection in the vicinity of the company.But above all, it depends on each individual separately how they approach this issue. Do I sort waste? Is there anything I can do to limit paper consumption? How do I get to work? Even such seemingly banal matters affect the CO2 footprint.
In more demanding cases, you as a company can have the amount of emissions produced calculated by a certified company. These emissions can then be compensated by investments in climate protection projects (e.g. afforestation).

Corrugated cardboard is made from natural, biodegradable materials such as paper fibers and organic starch glue. It is therefore decomposable without negative consequences for the environment.
Plastic is a material made from petroleum derivatives and is almost indestructible in nature, unfortunately it is one of the biggest polluters of the environment. Therefore, it is necessary to sort it so that it is recycled and the negative consequences for biodiversity are eliminated as much as possible.

Spojujeme obaly
a ekologii

Ekologická udržitelnost je jedním z principů našeho podnikání. Na trh proto dodáváme přednostně obaly z vlnité lepenky, které se snadno recyklují. Průběžně se snažíme, aby celková bilance našich aktivit měla pro přírodu pozitivní znaménko.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt”, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.

FAQ

By engaging in targeted environmental activities (e.g. waste sorting), you are helping the environment. You are increasing the chances of the present and future generations to live in comfortable conditions.

In addition, non-compliance with certain environmental principles is subject to sanctions due to non-compliance with applicable legislative standards.

The carbon footprint is the sum of released greenhouse gases expressed in CO2 equivalents. This measure can be applied to all activities and products. It can refer to an individual, a product or an event.

Efforts to reduce the carbon footprint can be made by a company as part of corporate projects and do not have to be certified projects. Just a local “mini-project”, such as collecting rubbish around the company, can help.

But above all, it depends on each individual how they approach this issue. Do I sort waste? Is there anything I can do to reduce my paper consumption? How do I get to work? Even such seemingly trivial matters affect the CO2 footprint.

In more demanding cases, you as a company can have a certified company calculate the amount of emissions you produce. These emissions can then be offset by investments in climate protection projects (e.g. afforestation).

Corrugated board is made from natural, biodegradable materials such as paper fibres and organic starch adhesive. It is therefore degradable without negative consequences for the environment.

Plastic is a material made from petroleum derivatives and is almost indestructible in nature, unfortunately it is one of the biggest polluters of the environment. It is therefore necessary to sort it so that it is recycled and the negative consequences for biodiversity are eliminated as much as possible.

EKO-KOM is an authorised packaging company, founded in 1997 by industrial companies producing packaged goods. This non-profit joint-stock company has created and effectively operates a nationwide system that ensures the sorting, recycling and recovery of packaging waste at a high European level. The name “EKO-KOMSystem”was adopted for the entire complex of activities provided by the company

The company also provides a number of support projects encouraging municipalities and companies to collect and sort waste and is actively involved in awareness-raising activities in this area.

More information can be found on EKO-KOM website.

 

Take a look at
our new bulletin
Zajímavé novinky z naší společnosti a světa balení.