Criteria of sustainable packaging

horcicka2

“The problem with packaging, and by extension our whole way of life, is that the price we pay for a product never includes all the costs of producing it. Can anyone factor into the prices the cost of the devastated landscape that will remain after the plundering of natural resources? Are we able to determine how much of the price of goods will pay for the reduced quality of life of people on the other side of the world for the next few generations? Does the recycling fee for durable goods actually cover the full cost of reprocessing an unusable item?

And do you think it includes the cost of disposing of ecological disasters and permanently removing non-recyclable debris from the ecosystem? Finding answers to these questions is very difficult. And it is even harder to find concrete solutions than just answers. However, Servisbal definitely wants to seek such answers and offer such solutions.”
Ing. Lukáš J. Horčička, director of the company

Rectangle 12
horcicka2

Against the backdrop of all this great effort, we have also decided to define internally which types of packaging we actually consider sustainable. We have taken the liberty of expanding the usual ecological triad “reduce, re-use, recycle”, which we also rely on.

So what is the path to sustainable packaging?

lehke

1. Lightweight and with appropriate dimensions

so that the customer does not pack air with the goods and at the same time does not unnecessarily increase the total weight of the package.

Opakovane pouzitelny2

2. Reusable

More packaging cycles = smaller carbon footprint.

receklovany3

3. Recycled

in a way that is as consistent as possible with the principles of a circular economy.

4

4. Recyclable

ideally repeatedly.

5 2

so that all parts of the packaging are made of the same material.

inovativni

6. Innovatively manufactured

so that the product is truly relevant to the current state of scientific knowledge, does not unnecessarily use outdated materials with a high carbon footprint and is easy to use.

The use of packaging in practice determines its sustainability as much as the packaging itself. We have defined and follow 5 basic procedures.

Read more

5 principles of eco-friendly packaging

The use of packaging in practice determines its sustainability as much as the packaging itself. We have defined and follow 5 basic procedures.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt”, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.

FAQ

By engaging in targeted environmental activities (e.g. waste sorting), you are helping the environment. You are increasing the chances of the present and future generations to live in comfortable conditions.

In addition, non-compliance with certain environmental principles is subject to sanctions due to non-compliance with applicable legislative standards.

The carbon footprint is the sum of released greenhouse gases expressed in CO2 equivalents. This measure can be applied to all activities and products. It can refer to an individual, a product or an event.

Efforts to reduce the carbon footprint can be made by a company as part of corporate projects and do not have to be certified projects. Just a local “mini-project”, such as collecting rubbish around the company, can help.

But above all, it depends on each individual how they approach this issue. Do I sort waste? Is there anything I can do to reduce my paper consumption? How do I get to work? Even such seemingly trivial matters affect the CO2 footprint.

In more demanding cases, you as a company can have a certified company calculate the amount of emissions you produce. These emissions can then be offset by investments in climate protection projects (e.g. afforestation).

Corrugated board is made from natural, biodegradable materials such as paper fibres and organic starch adhesive. It is therefore degradable without negative consequences for the environment.

Plastic is a material made from petroleum derivatives and is almost indestructible in nature, unfortunately it is one of the biggest polluters of the environment. It is therefore necessary to sort it so that it is recycled and the negative consequences for biodiversity are eliminated as much as possible.

EKO-KOM is an authorised packaging company, founded in 1997 by industrial companies producing packaged goods. This non-profit joint-stock company has created and effectively operates a nationwide system that ensures the sorting, recycling and recovery of packaging waste at a high European level. The name “EKO-KOMSystem”was adopted for the entire complex of activities provided by the company

The company also provides a number of support projects encouraging municipalities and companies to collect and sort waste and is actively involved in awareness-raising activities in this area.

More information can be found on EKO-KOM website.

 

Dny otevřených dveří

Automatizace
a stroje v balení

Srdečně Vás zveme!
Co Vás čeká?

Take a look at
our new bulletin
Zajímavé novinky z naší společnosti a světa balení.