We are a carbon neutral company

Our company has the topic of ecology firmly embedded in its long-term strategy. A great source of inspiration for us is our membership in the prestigious European packaging association PackSynergy. On the one hand, following trends in developed foreign markets allows us to bring imaginative packaging solutions to the domestic market, but at the same time it is the greatest inspiration for us in the area of sustainability.

ekologicka stopa2
1993

Founding of Servisbal

Development of eco-friendly packaging, which has won numerous awards.
ekologicka stopa2
2005

Joining the international
packaging association PackSynergy

ekologicka stopa2
2009

Standard ČSN EN ISO 14001:2016 active approach
to environmental protection

ekologicka stopa2
2020

Calculation of the carbon footprint
according to the PackSynergy methodology,
support for green projects

ekologicka stopa2
2022

Cooperation with ClimatePartner,
carbon neutrality,
carbon footprint offsetting

ekologicka stopa2
1993
Založení Servisbalu
Vývoj ekologických obalů, které získaly řadu ocenění
ekologicka stopa2
2005

Vstup do mezinárodní obalové
asociace PackSynergy

ekologicka stopa2
2009

Norma ČSN EN ISO 14001:2016
aktivní přístup k ochraně
životního prostředí

ekologicka stopa2
2020

Výpočet uhlíkové stopy
dle metodiky PackSynergy,
podpora ekologických projektů

ekologicka stopa2
2022

Spolupráce s ClimatePartner,
uhlíková neutralita, kompenzace
uhlíkové stopy

Climate protection is important to us

One of the goals was to have the carbon footprint quantified and then engage in offsetting it through investment in climate protection projects both abroad and domestically.

neutral 2
climatpartner blue
SERVISBAL OBALY s.r.o.
carbon neutral company
09/2022 – 09/2023
712 790 kg CO2

is offset

We support the climate protection project

climatpartner blue
712 790 kg CO2

is offset

We support the climate protection project

Rectangle 11

Carbon footprint and international conventions

Calculating the carbon footprint and then offsetting it is one of the ways to meet the commitments in the international convention that is the Paris Agreement on Climate Change (the international treaty to the UN Framework Convention on Climate Change).

The important objectives of this agreement are:

This convention is a direct follow-up to the so-called Kyoto Protocol, which defined the relevant greenhouse gases. Each greenhouse gas has a different effect on global climate change and can persist in the atmosphere for different periods of time. For ease of comparison, these substances have been converted into so-called CO2 equivalents. Thus, when CO2 emissions are quoted, all greenhouse gases are included.

CO2 neutral

climatepartner

Cooperation with a certified company

During 2021, we already established cooperation with ClimatePartner, which helped us to determine the carbon footprint.
There are many factors that go into the calculation of the carbon footprint. The year 2020 was largely affected by the COVID-19 pandemic, restrictions on the movement of people and the associated lower fuel consumption of company vehicles, which had an impact on the calculation.

In 2022, we contributed to offsetting our carbon footprint for 2021 by partially funding a climate protection project that will result in approximately 652,150 t less CO2 being produced annually.

Carbon offset projects contribute to the elimination of greenhouse gases or the prevention of their entry into the atmosphere. These include projects to protect green spaces and reforestation, or to build renewable energy sources. In addition, such projects contribute to sustainable development in the countries where they are implemented (e.g. by providing clean drinking water or developing infrastructure). This also creates jobs in the regions.

So what steps are we taking exactly?

Calculation of carbon emissions

We have calculated our corporate carbon footprint. It includes emissions from the various sources we use in our operations. Many factors are factored into the result – e.g. the type and fuel consumption of company vehicles, the method and consumption of energy for heating or cooling individual company buildings, consumption of office paper, water consumption, purchase of electrical equipment. The amount and type of waste produced is also included (in this respect, the carbon footprint is reduced thanks to responsible sorting), the number of days employees spent working from home and much more.

Preventing and reducing emissions

By calculating CO2 emissions, we know which areas to focus on in our efforts to reduce them. We are currently investing massively in energy saving projects (LED lights, solar panels, alternative heating methods).
Our company has also set environmental targets to regularly monitor and reduce the consumption of stretch film in our warehouse and production, and office paper.
Individual behaviour is key in this respect, as it significantly influences the amount of emissions produced on an overall scale.
That’s why we communicate the importance and meaningfulness of sustainability and savings measures to our employees.

Carbon offsetting

Some emissions cannot be prevented for the time being. We therefore compensate them by supporting a project from the ClimatePartner portfolio.
This is the highest level of commitment to climate neutrality. Supporting the protection of the landscape and environment in our region is also important to us in the long term, which is why we have decided to invest in local regional projects. These are selected by our employees through the Staff Council.

Open communication outside the company

As part of our support for the climate protection project, we were awarded the “climate neutral company” label. We have assigned an identification number that allows us to track information about the project.

Real life examples

Fixation interlayers for gitterboxes

Economical packing of shock absorbers

A new design of the fixation interlayer, which enables twice as many shock absorbers to be transported at once and reduces CO2 emissions.

tlumice inovativni prolozka 1

Read more

Criteria of sustainable packaging

What properties does packaging need to have to be environmentally sustainable? We’re clear at Servisbal. We produce packaging that meets 6 basic sustainability criteria.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt”, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.

FAQ

By engaging in targeted environmental activities (e.g. waste sorting), you are helping the environment. You are increasing the chances of the present and future generations to live in comfortable conditions.

In addition, non-compliance with certain environmental principles is subject to sanctions due to non-compliance with applicable legislative standards.

The carbon footprint is the sum of released greenhouse gases expressed in CO2 equivalents. This measure can be applied to all activities and products. It can refer to an individual, a product or an event.

Efforts to reduce the carbon footprint can be made by a company as part of corporate projects and do not have to be certified projects. Just a local “mini-project”, such as collecting rubbish around the company, can help.

But above all, it depends on each individual how they approach this issue. Do I sort waste? Is there anything I can do to reduce my paper consumption? How do I get to work? Even such seemingly trivial matters affect the CO2 footprint.

In more demanding cases, you as a company can have a certified company calculate the amount of emissions you produce. These emissions can then be offset by investments in climate protection projects (e.g. afforestation).

Corrugated board is made from natural, biodegradable materials such as paper fibres and organic starch adhesive. It is therefore degradable without negative consequences for the environment.

Plastic is a material made from petroleum derivatives and is almost indestructible in nature, unfortunately it is one of the biggest polluters of the environment. It is therefore necessary to sort it so that it is recycled and the negative consequences for biodiversity are eliminated as much as possible.

EKO-KOM is an authorised packaging company, founded in 1997 by industrial companies producing packaged goods. This non-profit joint-stock company has created and effectively operates a nationwide system that ensures the sorting, recycling and recovery of packaging waste at a high European level. The name “EKO-KOMSystem”was adopted for the entire complex of activities provided by the company

The company also provides a number of support projects encouraging municipalities and companies to collect and sort waste and is actively involved in awareness-raising activities in this area.

More information can be found on EKO-KOM website.

 

Take a look at
our new bulletin
Zajímavé novinky z naší společnosti a světa balení.