Faith in corrugated cardboard

It is environmentally friendly, protects products and is great to work with.

Horcicka

One of the basic manifestations of this faith is our packaging portfolio, in which corrugated cardboard makes up 60%.

Corrugated cardboard is a matter of the heart for us at Servisbal. It is a wonderfully malleable material that is great to work with. It is lightweight, but also strong enough when used correctly. It is easy to adjust and fold, so it can be adapted to almost any shape. It has a beautiful natural brown colour and is easy to print. It is cheap but at the same time applicable for the protection of even very expensive products.

The most important thing from an environmental point of view: it is 100% recyclable, comes from renewable sources and leaves no harmful substances behind.

Rectangle 13
Horcicka
sazenice

Corrugated cardboard is a renewable material

It is made from natural raw materials, recycled or virgin wood pulp fibres, which are bonded with a natural starch-based adhesive.
In Europe, fibre comes from renewable sources – sustainably managed forests – helping to preserve natural resources for current and future generations. Thus, cardboard represents a natural alternative to fossil-based products.

Paper fibres are easily converted back into biomass
In Europe today (2022), approximately three trees are planted for every tree harvested.

While new trees are planted every day, the paper industry is increasingly using softwood thinning along with waste wood chips discarded at sawmills and waste paper.

Corrugated cardboard is at the top in terms of environmental considerations

The champion of the circular economy is corrugated cardboard.
It is 100% recyclable and its fibres can be reused up to 9 times.
It is fully biodegradable – degradable by natural processes.

Its recycling process is well managed and works. The market for the secondary raw material for its production, mainly sorted used paper, is well developed, so that 89% of the total amount of cardboard produced in Europe is made from the secondary raw material.

arrow big green
arrow big green
cyk1

Wood

cyk2

Corrugated board paper

cyk3

Corrugated board packaging + starch and inks

cyk4

Product packaging

cyk5

Online shop + Retailer

cyk6

Consumer

cyk7

Z 89% recyklovaný obsah

cyk8

Biodegrabidilní

arrow big green
eko1 1
Used packaging

Renewable fibers are
used over and over again...

recykl3
89%

of recycled substance

Corrugated cardboard is easy to recycle

Paper and corrugated cardboard are among the most recycled materials in Europe. The corrugated cardboard packaging industry has effective recycling mechanisms in place, with waste materials collected separately in EU countries.

eko1 1
Used packaging

Renewable fibers are
used over and over again...

recykl3
89%

of recycled content

eko1 1
Used packaging

Renewable fibres are
used again and again...

recykl3
89%

Recycled content

Companies, traders and consumers can easily fold up cardboard packaging and hand it in for recycling. Containers for sorting are available both in city and village. This system in the Czech Republic is provided by the company EKO-KOM a.s.

ekodesign

Eco-design

The lightweight, strong and versatile corrugated cardboard packaging offers a multitude of design options. Thanks to its versatility, it can be adapted to almost any shape and size to create an interesting industrial design.

The lightweight, strong and versatile corrugated cardboard packaging offers a multitude of design options. Thanks to its versatility, it can be adapted to almost any shape and size to create an interesting industrial design.

The manufactured packaging is light and transported in a folded state. Our packaging meets the criteria for palletizing and stacking. Thanks to this, the transport space in vehicles and warehouses is used efficiently. The result is a reduction in CO2 emissions.

Real life examples

Innovative solution – 100% utilisation of corrugated cardboard

Eco-friendly packaging for chargers

An universal packaging solution for multiple types of chargers used to power electric cars and electric bikes. The entire packaging is composed of corrugated cardboard because it is easy to recycle as it consists of a single type of material.

Read more

We are a carbon neutral company

Climate change is a scientifically proven reality. It depends on each person and company how serious it will be. That is why we reduce our carbon footprint and support projects for releasing less CO2 into the atmosphere.

Nejčastější dotazy

Tím, že se aktivně zabýváte ekologickými aktivitami (např. tříděním odpadů), pomáháte životnímu prostředí. Zvyšujete šanci žít současné i budoucí generaci v komfortních podmínkách.

Za nedodržování některých ekologických principů navíc hrozí sankce, kvůli nenaplňování platných legislativních norem.

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Toto měřítko lze aplikovat na veškerou činnost a produkty. Může se týkat jedince, výrobku nebo akce. 

Snahu o snížení uhlíkové stopy může firma vyvinout v rámci firemních projektů a nemusí se jednat zrovna o projekty certifikované. Pomůže třeba jen lokální “mini-projekt”, jako je sběr odpadků v okolí firmy.
Ale především záleží na každém jedinci zvlášť, jak k této problematice přistupuje. Třídím odpad? Nemohu nijak omezit spotřebu papíru? Jakým způsobem se dopravuji do zaměstnání? I takové zdánlivě banální záležitosti ovlivňují stopu CO2.

V náročnějších případech si jako firma můžete od certifikované společnosti nechat vypočítat množství vyprodukovaných emisí. Tyto emise lze pak následně kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu (např. do zalesňování). 

Vlnitá lepenka je vyrobena z přírodních, biologicky rozložitelných materiálů, jako jsou papírová vlákna a organické škrobové lepidlo. Je tedy rozložitelná bez negativních následků pro životní prostředí. Plast je materiál vyrobený z ropných derivátů a v přírodě je téměř nerozložitelný, jedná se bohužel o jeden z největších znečišťovatelů životního prostředí. Proto je nutné jej třídit, aby docházelo k jeho recyklaci a negativní následky pro biodiverzitu byly co nejvíce eliminovány.

EKO-KOM je autorizovaná obalová společnost, založená v r. 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO‑KOM.”

Společnost také poskytuje řadu podpůrných projektů podporujících obce a firmy ve sběru a třídění odpadů a aktivně se věnuje osvětové činnosti v této oblasti.
Více informací se dozvíte na stránkách EKO-KOMU.

FAQ

By engaging in targeted environmental activities (e.g. waste sorting), you are helping the environment. You are increasing the chances of the present and future generations to live in comfortable conditions.

In addition, non-compliance with certain environmental principles is subject to sanctions due to non-compliance with applicable legislative standards.

The carbon footprint is the sum of released greenhouse gases expressed in CO2 equivalents. This measure can be applied to all activities and products. It can refer to an individual, a product or an event.

Efforts to reduce the carbon footprint can be made by a company as part of corporate projects and do not have to be certified projects. Just a local “mini-project”, such as collecting rubbish around the company, can help.

But above all, it depends on each individual how they approach this issue. Do I sort waste? Is there anything I can do to reduce my paper consumption? How do I get to work? Even such seemingly trivial matters affect the CO2 footprint.

In more demanding cases, you as a company can have a certified company calculate the amount of emissions you produce. These emissions can then be offset by investments in climate protection projects (e.g. afforestation).

Corrugated board is made from natural, biodegradable materials such as paper fibres and organic starch adhesive. It is therefore degradable without negative consequences for the environment.

Plastic is a material made from petroleum derivatives and is almost indestructible in nature, unfortunately it is one of the biggest polluters of the environment. It is therefore necessary to sort it so that it is recycled and the negative consequences for biodiversity are eliminated as much as possible.

EKO-KOM is an authorised packaging company, founded in 1997 by industrial companies producing packaged goods. This non-profit joint-stock company has created and effectively operates a nationwide system that ensures the sorting, recycling and recovery of packaging waste at a high European level. The name “EKO-KOMSystem”was adopted for the entire complex of activities provided by the company

The company also provides a number of support projects encouraging municipalities and companies to collect and sort waste and is actively involved in awareness-raising activities in this area.

More information can be found on EKO-KOM website.

 

Take a look at
our new bulletin
Zajímavé novinky z naší společnosti a světa balení.